Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

3167 7b28 500
0667 3164 500
Reposted fromoll oll viadontforgot dontforgot

June 12 2017

9537 842d 500
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viawindingroads windingroads
4271 875f
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawindingroads windingroads
2193 c112
Reposted fromkarahippie karahippie viawindingroads windingroads
6189 9edb 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viagwiazdeczka gwiazdeczka
5038 92da 500
Reposted fromtwice twice viagwiazdeczka gwiazdeczka

Na końcu będziemy pamiętać nie słowa naszych wrogów, ale milczenie naszych przyjaciół.

— Martin Luther King
Reposted fromxalchemic xalchemic viadontforgot dontforgot

May 28 2017

7904 cc77 500
Reposted fromtfu tfu viadontforgot dontforgot

Jest wiele kobiet z którymi chcemy się przespać, z myślą o kilku się onanizujemy, ale nieliczne nas rozumieją. Z tymi ostatnimi pragniemy być.  

Z mężczyzną trzeba rozmawiać. Przebić się przez jego warstwy. O czym rozmawiać? A tego to ja już nie wiem. Jeden lubi czekoladę, drugi jak mu nogi śmierdzą.

Wiem jedno, masz go w momencie, kiedy szczerze ci opowie, czego się boi.

W tej grze jest jednak jeden haczyk. Jeśli się nie otworzysz (a to trudne, bo każdy boi się dostać po raz kolejny kopa w dupę), to druga osoba też się nie otworzy.

— ...seeeeerio?
Reposted fromlittlefool littlefool viadontforgot dontforgot
2248 fd9c 500
Why is Peter Pan always flying?
Reposted fromckisback ckisback viadontforgot dontforgot
0165 feea
Reposted fromGIFer GIFer viadontforgot dontforgot
0631 3865
Reposted fromfungi fungi viadontforgot dontforgot
8269 c746
4158 a3e9
Reposted fromkyte kyte viadontforgot dontforgot
1292 639e
7757 1ddd 500
Reposted fromfungi fungi viadontforgot dontforgot
1235 4f9e
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl