Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

Reposted fromFlau Flau
6452 095b
Chcę spacerów, dni pełnych słońca, zieleni i błękitu, kłębiących się gęstych, białych chmur. Wieczorów, które długo nie zmieniają się w noc, miejsc, w których jeszcze nie byłam, letnich ubrań, wychodzenia bez kurtki. Ciepła Twojej ręki, trzymającej mnie mocno. Przygody. Zimnego wina i ciepłych słów. Chcę, żeby to lato było inne.
Cztery Wieki Później
Byłam zakochana w tym jak mocno mnie kochałeś.
— Losing Hope
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
Największym problemem komunikacji jest to, że nie słuchamy, by zrozumieć. Słuchamy, by odpowiedzieć.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

July 20 2017


Miłość Pierwszy raz pokochała kogoś: naprawdę, na zabój, żarliwie, zachłannie, romantycznie, przekornie, szczerze, idealistycznie, niechcący...niepotrzebnie i w złym czasie.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
4960 bafe

gigidowns:

courtenaybird:

The Get More Out of Google Infographic Summarizes Online Research Tricks for Students

I consistently forget these tricks. Now I have a visual. Thanks, Internet.

Reposted fromarbuziatko arbuziatko viawindingroads windingroads
3744 c386
Reposted fromoolong oolong viawindingroads windingroads
Ludzie zbyt często myślą o nas miłe rzeczy nie mówiąc nam o tym...
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadontforgot dontforgot
Dlaczego miałaby trwać w związku na przeczekanie, każdego dnia udawać, oszukiwać własne serce? Poczeka. Poczeka na mężczyznę swojego życia. Na fajerwerki. Na grzmoty. Na smutek, ale prawdziwy. Na złość, ale szczerą. Na uwielbienie. Na miłość.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
9629 835a
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
5862 6b75
Reposted fromnyaako nyaako viagwiazdeczka gwiazdeczka
2912 3730 500
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
2974 f6e4

July 06 2017

8708 7403
Reposted fromnoisetales noisetales viawindingroads windingroads
8266 94e4 500
Reposted fromwestwood westwood viakiks kiks
8665 0d7e 500
Reposted fromaliciapetronella aliciapetronella viakiks kiks

June 19 2017

3167 7b28 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl