Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017


Miłość Pierwszy raz pokochała kogoś: naprawdę, na zabój, żarliwie, zachłannie, romantycznie, przekornie, szczerze, idealistycznie, niechcący...niepotrzebnie i w złym czasie.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
4960 bafe

gigidowns:

courtenaybird:

The Get More Out of Google Infographic Summarizes Online Research Tricks for Students

I consistently forget these tricks. Now I have a visual. Thanks, Internet.

Reposted fromarbuziatko arbuziatko viawindingroads windingroads
3744 c386
Reposted fromoolong oolong viawindingroads windingroads
Ludzie zbyt często myślą o nas miłe rzeczy nie mówiąc nam o tym...
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadontforgot dontforgot
Dlaczego miałaby trwać w związku na przeczekanie, każdego dnia udawać, oszukiwać własne serce? Poczeka. Poczeka na mężczyznę swojego życia. Na fajerwerki. Na grzmoty. Na smutek, ale prawdziwy. Na złość, ale szczerą. Na uwielbienie. Na miłość.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
9629 835a
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
5862 6b75
Reposted fromnyaako nyaako viagwiazdeczka gwiazdeczka
2912 3730 500
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
2974 f6e4

Miłość Pierwszy raz pokochała kogoś: naprawdę, na zabój, żarliwie, zachłannie, romantycznie, przekornie, szczerze, idealistycznie, niechcący...niepotrzebnie i w złym czasie.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
4960 bafe

gigidowns:

courtenaybird:

The Get More Out of Google Infographic Summarizes Online Research Tricks for Students

I consistently forget these tricks. Now I have a visual. Thanks, Internet.

Reposted fromarbuziatko arbuziatko viawindingroads windingroads
3744 c386
Reposted fromoolong oolong viawindingroads windingroads
Ludzie zbyt często myślą o nas miłe rzeczy nie mówiąc nam o tym...
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadontforgot dontforgot
Dlaczego miałaby trwać w związku na przeczekanie, każdego dnia udawać, oszukiwać własne serce? Poczeka. Poczeka na mężczyznę swojego życia. Na fajerwerki. Na grzmoty. Na smutek, ale prawdziwy. Na złość, ale szczerą. Na uwielbienie. Na miłość.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
9629 835a
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
5862 6b75
Reposted fromnyaako nyaako viagwiazdeczka gwiazdeczka
2912 3730 500
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
5862 6b75
Reposted fromnyaako nyaako viagwiazdeczka gwiazdeczka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl